Mladja vrtićka grupa

Mladja vrtićka grupa

Ovu grupu čine deca uzrasta od 3 do 5,5 godina i oni ujedno čine našu mešovitu grupu.

Osnovni cilj rada sa mešovitom grupom jeste poseban pristup koji podrazumeva:

  • Praćenje i podršku dečijeg razvoja i napredovanja
  • Dečiji razvoj i napredovanje kroz igru
  • Saradnja sa porodicom – timski rad
  • Unapredjenje kvaliteta rada kroz sistem vrednovanja i samovrednovanja.

U radu sa decom uzrasta od 3 do 6 godina posebna pažnja se poklanja:

  • Unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kroz individualizovani pristup u radu.